MDI
Regulamin MindDynamicInstitute.com z dnia 12.10.2016r.

MindDynamicInstitute.com prowadzi WAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustce (76-270) przy ul. Żeromskiego 8, Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod nr 0000623099, NIP 8393185264, REGON 364718385, o kapitale zakładowym 5000,00 zł opłaconym w całości o adresie elektronicznym www.bb-mdi.pl zwany dalej Institute


Spis treści (kliknij, aby wyświetlić)Regulamin MindDynamicInstitute.com z dnia 12.10.2016r.

MindDynamicInstitute.com prowadzi WAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustce (76-270) przy ul. Żeromskiego 8, Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ pod nr 0000623099, NIP 8393185264, REGON 364718385, o kapitale zakładowym 5000,00 zł opłaconym w całości o adresie elektronicznym ................. zwany dalej Institute

1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania drogą elektroniczną z lekcji oraz programów dotyczących rozwoju osobistego, motywacji oraz behawioryzmu dostępnych w Institute oraz uiszczania przez Klienta wynagrodzenia za lekcje i programy.
1.2. Do korzystania z Institute i składania zamówień na lekcje oraz programy, niezbędne są: system teleinformatyczny z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),program komputerowy odtwarzający pliki w formacie (avi, mp4).
1.3. Warunkiem skorzystania ze świadczonych drogą elektroniczną lekcji oraz programów przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
1.4. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub pseudonim, oraz w celu uzyskania dostępu do swojego konta, zaakceptować regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Zawieranie umów.

3.1. Zamówienie składa się na stronie internetowej Institute. Złożenie zamówienia następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola znajdującego się obok prezentacji lekcji lub programu.
3.2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu przez Institute płatności na swoim rachunku bankowym.
3.3. Wszystkie ceny lekcji i programów zamieszczone na stronie internetowej Isntitute podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT, o ile występuje obciążenie nim. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3.4. Klient może wybrać następujące sposoby zapłaty ceny za lekcje lub programy:
3.4.1. płatność kartą płatniczą on-line,
3.4.2. przelewem internetowym on-linie.
3.5. Zapłata ceny następuje w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia. Przy czym w wypadku poszczególnych programów istnieje możliwość płatności etapami (pod warunkiem zamieszczenia takiej informacji w opisie programu).
3.6. Po opłaceniu przez Klienta zamówienia Institute wysyła niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 72 godzin na adres email podany w zamówieniu kod dostępu umożliwiający dostęp do lekcji lub programu na serwerze przez okres wskazany przy danej lekcji lub programie. W wypadku płatności etapami udostępnienie kodu dostępu do kolejnego etapu programu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu płatności za kolejny etap programu. Do korzystania niezbędny jest dostęp do sieci internet.
3.7. Licencja do korzystania z lekcji lub programu upoważnia do korzystania z nich tylko przez Klienta, który je zakupił. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku prywatnego, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym przy danej lekcji lub programie, w tym także zastosowanych przez Institute lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
3.8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionej lekcji lub programu, ich fragmentów, kopii, wykorzystywania w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji lekcji czy programów, usuwania błędów elektronicznych. Klient nie jest również uprawniony do udostępniania innym podmiotom jego kodu dostępu.
3.9. Klient nie jest uprawniony do udzielania dalszych licencji (sublicencji) na korzystanie z lekcji czy programów.
3.10. Klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich do udostępnionego mu kodu oraz lekcji i programów.

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

5. Reklamacje

5.1. Klient może zgłosić reklamację lekcji i programów jeżeli:,
5.1.1. lekcja lub program nie uruchamia się po otrzymaniu kodu dostępu,
5.1.2. lekcja lub program nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
5.1.3. w ciągu 72 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniony kod dostępu,
5.1.4. Institute nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy uzyskany przez Klienta tzn. indywidualnie uzyskane efekty rozwoju osobistego, motywacji, behawioryzmu,
5.1.5. Institute nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z lekcji lub programu spowodowaną brakiem dostępu do internetu lub też niedziałaniem lub nieprawidłowym działaniem serwera niezależnym od Institute.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Institue oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy zawartej z Institute. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przy pomocy Institute. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
6.2. Institute przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów dotyczących lekcji i programów Institute, a także w wypadku wyrażenia dodatkowej zgody również w celach marketingowych w tym przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
6.3. Institute zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku. "O ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 rokuz Nr 101 poz. 926, ze zm. )". Zgodnie z tą ustawą Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7. Zmiany regulaminu

7.1. Institute zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
7.2. Zmiany Regulaminu będą umieszczone na stronie internetowej Institute na 7 dni przed ich wejściem w życie.

8. Polityka prywatności

Institute zachowa w tajemnicy wszystkie informacje udzielone przez Klienta, jak również treść wiadomości i wymiany komunikacji pomiędzy Institute a Klientem.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

10. Ewentualne spory pomiędzy Klientem niebędącym konsumentem a Institute będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Institute.